Khamis, 7 November 2013

Sudah jadi pelakon....


         /\                                                     /\
        /    \                                                 /    \
       /       \                                               /      \
      /         \                                             /        \
     /           \                                           /          \
    /              \                                         /            \
   /                 \                                      /               \
  /                    \                                   /                  \
 /                       \                                /                     \
/                         \                             /                        \_________________